Get Adobe Flash player
 
ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ห้องข่าว
มูลค่างานในมือและงานคงเหลือ
การกำกับดูแลกิจการ
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
กิจกรรม
 
  ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ค้นหา :
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
  • แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
  • แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
  • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้า 
  • หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้า
            ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
  • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
            ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคาร ทีพี & ที่ ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเอกสารประกอบ ดาวน์โหลด
  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคาร ทีพี & ที่ ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเอกสารประกอบ ดาวน์โหลด
  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคาร ทีพี & ที่ ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดี รังสิต กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเอกสารประกอบ ดาวน์โหลด

  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557
เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคาร ทีพี & ที่ ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดี รังสิต กรุงเทพมหานคร
 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเอกสารประกอบ ดาวน์โหลด

  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4เมษายน 2556
เวลา 10.00น. ณ ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเอกสารประกอบ ดาวน์โหลด
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวสารและกิจกรรม | บริการและผลงาน | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | ติดต่อเรา |
Copyright © 2011 Hydrotek Public Company LTD. All rights reserved.design by A Time Design