Get Adobe Flash player
 
 • HYDROTEK
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • คณะกรรมการ
 • - โครงสร้างองค์กร
 • - คณะกรรมการบริษัท
 • ติดต่อเรา
 • คณะกรรมการบริษัท
  1. นายสลิบ  สูงสว่าง
  ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  อายุ (ปี)                                          64
  คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน RCP: Role of the Chairman Program รุ่นที่ 25/2011
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) EDP: TLCA Executive Development Programรุ่น 14/2014
    DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 117/2009
    DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 37/2005
  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง  
  2560–ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
  2557– ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
  2554– ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
  2554–2559 รองประธานกรรมการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
  2525– 2553 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด
  2. นายดนัย  อมรพัชระ
  กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร /กรรมการผู้จัดการ
  อายุ (ปี)                                          55
  คุณวุฒิทางการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม)
    University of Akron Ohioสหรัฐอเมริกา
    วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 107/2014
  กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง  
  2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
  2557– ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
  2557–2558   เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
  2556– 2557 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
  2547– 2556 Senior Vice Presidentบริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
  3. พลอากาศเอกชัยนันท์  ธรรมสุจริต
  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
  อายุ (ปี)                                          67
  คุณวุฒิทางการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองบัญชาการทหารสูงสุด
    โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันทหารเรือชั้นสูง
    ศิลปศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    D.Eng.(Candidate) Asian Institute of Technology (A.I.T.)
    บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    M. Eng. Asian Institute of Technology (A.I.T.)
    วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน ACP: Audit Committee Program รุ่นที่ 22/2008
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 67/2007
  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง  
  2557– ปัจจุบัน  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
    กรรมการตรวจสอบ  บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
  2555– ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
  2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
  2550– 2553 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด
  2550– ปัจจุบัน วิศวกรโครงสร้างอิสระ
    ข้าราชการบำนาญ
    ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด
    ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
    ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธโยธาทหาร กรมยุทธบริการทหาร
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
    ผู้อำนวยการกองแบบแผน สำนักงานยุทธโยธาทหาร
    หัวหน้าแผนกวิศวกรรม กองแบบแผน สำนักงานยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
    หัวหน้าแผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองทัพอากาศ
  4. นายอนันต์  เกตุพิทยา
  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
  อายุ (ปี)                                          65
  คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
    (ศศินทร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) National Director Conference 2016 : Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses
    RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015
    AACP: Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 17/2014
    RMP: Risk Management Committee Program รุ่นที่ 1/2013
    R-Forum: Director Nomination Issues and Trend รุ่นที่ 1/2013
    DTT: Personal Financial Planning Workshop for Directors รุ่นที่ 1/2013
    AGM: “Integrity Pact: มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน” รุ่นที่
    1/2013
    NDC: “The 2nd National Director Conference 2013: Board Leadership
    Evolution” รุ่นที่ 1/2013
    SE3: “CNBC Summit: Myanmar” รุ่นที่ 3/2013
    SE2: “Risk Resilience: How the company’s directors should deal
    with the issues of Enterprise Risk Management?” รุ่นที่ 2/2013
    DBT: The Governance Role of the Board in the Preparation and
    Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign)
    Subsidiariesรุ่นที่ 1/2013
    HRP: How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 2/2012
    QFR: Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 1/2006
    DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 7/2004
    ACP: Audit Committee Program รุ่นที่ 2/2004
    DCP: Directors Certification Program รุ่นที่ 17/2002
  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง  
  2557– ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
  2551– ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  2550– ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
    กรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
  2547– ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
    บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
  2546– ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
    บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
  2544– ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
    บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
  2543– ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลี่ยน โซลูชั่น จำกัด
  5. รศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ
  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
  อายุ (ปี)                                          45
  คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารการเงิน)
    Schulich School of Business,York University Canada
    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011
  กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
  ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง  
  2557– ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
  2556– ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
  2554– ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
    กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
    คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวสารและกิจกรรม | บริการและผลงาน | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | ติดต่อเรา |
  Copyright © 2011 Hydrotek Public Company LTD. All rights reserved.design by A Time Design